fbpx
Onze partners

a

Onze bushcraft locatie is gesitueerd op het prachtige Leersumse Veld, waar wij een fantastische samenwerking hebben met Staatsbosbeheer.

a

Onze logistieke en administratieve partner met meer dan 25 ervaring in de reis en buitensport wereld.

a

Al jaren onze partner in crime als het gaat het leveren van kleding, messen en overige uitrusting zoals Pinewood, Casstrom en Cruds

a

De Rolls Royce onder de handzagen, Silky voorziet ons van topkwaliteit Japanse zagen voor tijdens onze cursussen.

a

Tijdens onze carving workshops en bijl cursussen maken wij gebruik van de bijlen van Hultafors. Zweedse topkwaliteit voor een betaalbare prijs.

Algemene voorwaarden

1. Aanmelding en inschrijving
Aanmelding voor één van onze cursussen, workshops of reizen kan bij voorkeur digitaal via onze website, maar ook per e-mail of telefoon. Zowel digitale als telefonische reserveringen zijn bindend. Bij aanmelding voor een cursus of workshop via de website ontvangt u direct een boekingsbevestiging. Bij reizen en aanmeldingen per mail of telefoon wordt na ongeveer 1 week na boekingsdatum de boekingsbevestiging verstuurd. Voor al onze reizen, brengen wij €30,- boekingskosten in rekening. Dit bestaat uit €24,- aan administratiekosten en €5,- afdracht aan SGR. Deze boekingskosten gelden enkel voor onze meerdaagse reizen. Bij opgave van meerdere deelnemers dient in een bijlage alle adresgegevens toegevoegd te worden. Je betaalt enkel de eenmalige €30,-.

2. Bijzondere gegevens en uitsluiting
Voor deelname aan één van onze activiteiten is het noodzakelijk dat de deelnemer SIEGURD.nl op de hoogte stelt van die gegevens die voor de reisorganisator van belang zijn/kunnen zijn voor de uitvoering van deze activiteit. Bij aanmelding dienen ook eventuele ziektes of handicaps gemeld te worden, als ook gebruik van medicijnen. Vanzelfsprekend gaat SIEGURD.nl vertrouwelijk om met deze informatie. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Als door psychische en/of lichamelijke handicap of door wangedrag van de deelnemer(s) de goede uitvoering van de activiteiten en het reisgenot van de overige deelnemers ernstig wordt belemmerd, kan door SIEGURD.nl worden besloten tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis. Gehele of gedeeltelijke restitutie van de reissom kan dan niet worden verleend. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer.

3. Betaling
a) De betaling voor een activiteit dienst via de website dient bij de boeking voldaan te worden. Bij boeking per e-mail of telefoon dient de betaling uiterlijk voor aanvang van de cursus/workshop voldaan te zijn, met een uiterste betaaldatum van 14 dagen na ontvangst factuur.

b) Indien de (aan)betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum overgemaakt is, dan is SIEGURD.nl/Outline Travel gerechtigd de boeking te annuleren. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan is automatisch artikel 5 van de algemene voorwaarden van toepassing.

4. Reisdocumenten
Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs, hetzij paspoort, hetzij ID-kaart.

5. Annulering en omboeking door deelnemer

Annuleren

Het annuleren van een activiteit kan uitsluitend per e-mail of schriftelijk geschieden, waarbij datum van verzenden of poststempel geldt als annuleringsdatum. Datum van annuleren is vastgesteld wanneer dit door SIEGURD.nl bevestigd is.

De annuleringskosten van een CURSUS/WORKSHOP bedragen:

 1. Annulering minimaal 2 weken voor aanvang dag cursus/workshop: boekingskosten
 2. Annulering tussen 1 en 2 weken voor aanvang dag cursus/workshop: 50% van het cursusgeld + boekingskosten
 3. Annulering binnen 1 week voor aanvang dag cursus/workshop: volledige betalingssom

Vermeld bij annulering duidelijk de reden en het bank- of gironummer en de naam rekeninghouder.

In plaats van het restitueren van (een deel van) het cursusgeld, kan ook een cadeaukaart verstrekt worden. Deze is maximaal 2 jaar na datum uitgave geldig en inzetbaar voor alle cursussen/workshops aangeboden door SIEGURD.nl.

De annuleringskosten voor REIZEN, (HALFJAAR)OPLEIDINGEN en 4-LUIKEN bedragen:

 1. Bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van vertrek: aanbetaling
 2. Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag vóór de dag van het vertrek: 35% van de reissom
 3. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom
 4. Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom
 5. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag vóór vertrek: 90% van de reissom
 6. Bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

Vermeld bij annulering duidelijk de reden en het bank- of gironummer en de naam

Omboeken

Omboeken van een activiteit is mogelijk en kan kosteloos gedaan worden, mits het verzoek minimaal 2 weken voor aanvang van de dag van de cursus/workshop ontvangen is. Binnen 2 weken voor aanvang worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 1. Omboeking tussen 1 en 2 weken voor aanvang dag cursus/workshop: 25% van het cursusgeld
 2. Omboeking binnen 1 week voor aanvang dag cursus/workshop: 50% van het cursusgeld

Voor omboeken van een activiteit, neem u contact op met SIEGURD.nl via reservering@siegurd.nl

6. Doorgaan van een reis

SIEGURD.nl zal zich volledig inzetten op het door laten gaan van een activiteit, maar behoudt zich het recht om, ongeacht de reden, de activiteit te annuleren. Mogelijke gronden kunnen zijn het niet behalen van het minimale aantal deelnemers, risicovolle weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden.

De reeds betaalde gelden worden volledig door ons terugbetaald. SIEGURD.nl zal, waar mogelijk, met de deelnemer vrijblijvend naar alternatieven zoeken.

7. In de plaatsstelling
Indien een deelnemer is verhinderd aan een reis deel te nemen kan hij/zij zelf een ander persoon aanmelden die in zijn/haar plaats wil gaan. Dit kan echter nadrukkelijk alleen onder de volgende voorwaarden:
a) de plaatsvervanger voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden, zoals de leeftijdscategorie.
b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen van te voren ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten kunnen worden verricht.
c) de voorwaarden van de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners verzet zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

8. Wijziging door SIEGURD.nl
SIEGURD.nl behoudt zich het recht voor op elk wezenlijk punt de overeenkomst te wijzigen als daartoe gewichtige omstandigheden bestaan. Deze omstandigheden zullen de deelnemer worden meegedeeld. De gepubliceerde bedragen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bekend waren ten tijde van het in druk geven van de reisgids.

9. Aansprakelijkheid van SIEGURD.nl
SIEGURD.nl is aansprakelijk tegenover de deelnemer voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen; ongeacht of deze verplichtingen door SIEGURD.nl zelf of door andere door SIEGURD.nl ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd. Een en ander echter wel met inachtneming van wat in de artikelen 6, 7, 8, 10 en 11 is vermeld.

10. Aansprakelijkheid van de deelnemer
a) De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van SIEGURD.nl ter bevordering van een goede uitvoering van de activiteit en is derhalve aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, zulks ter beoordeling naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer.
b) Een deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een activiteit daardoor in sterke mate moeilijk wordt, kan door SIEGURD.nl van (verdere voortgang van) de activiteit worden uitgesloten. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van de hinder of last hem/ haar kunnen worden toegerekend.

11. Uitsluiting aansprakelijkheid van SIEGURD.nl
a) SIEGURD.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet goed uitvoeren van de overeenkomst indien en voor zover de tekortkomingen zijn toe te schrijven aan de deelnemer.
b) SIEGURD.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat vanuit een reis-en/of annuleringsverzekering. Deze schade moet bij de verzekeringsmaatschappij worden geclaimd.

12. Klachten
Ondanks onze inzet om het de deelnemer zo goed mogelijk naar de zin te maken is het mogelijk dat iemand een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient zoveel mogelijk op het moment waarop de klacht ontstaat bij de instructeur te worden ingediend.

Als directe indiening van de klacht niet mogelijk is, of de klacht niet bevredigend wordt behandeld, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij: SIEGURD.nl, Postbus 9349, 3506 GH Utrecht. SIEGURD.nl probeert alle klachten zorgvuldig te behandelen en uiterlijk binnen 1 maand te beantwoorden.

Boek Nu