fbpx
Onze partners

a

Onze bushcraft locatie is gesitueerd op het prachtige Leersumse Veld, waar wij een fantastische samenwerking hebben met Staatsbosbeheer.

a

Onze logistieke en administratieve partner met meer dan 25 ervaring in de reis en buitensport wereld.

a

Betrouwbaar en sterk kledingmerk voor het buitenleven. Sasta, klein Fins familiebedrijf, sponsort onze instructeurs met de nodige kleding.

a

De Rolls Royce onder de handzagen, Silky voorziet ons van topkwaliteit Japanse zagen voor tijdens onze cursussen.

a

Tijdens onze carving workshops en bijl cursussen maken wij gebruik van de bijlen van Hultafors. Zweedse topkwaliteit voor een betaalbare prijs.

Algemene voorwaarden

1. Aanmelding en inschrijving
Aanmelding voor één van onze cursussen, workshop of reizen kan zowel telefonisch als digitaal (via onze website of per e-mail). Zowel digitale als telefonische reserveringen zijn bindend. Ongeveer 1 week na de boekingsdatum wordt de boekingsbevestiging verstuurd. Voor al onze reizen, brengen wij €28,- boekingskosten in rekening. Deze boekingskosten gelden enkel voor onze meerdaagse reizen. Bij opgave van meerdere deelnemers dienen in een bijlage alle adresgegevens toegevoegd te worden. Dan betaal je eenmalig €28,- .

2. Bijzondere gegevens en uitsluiting
Voor deelname aan één van onze activiteiten is het noodzakelijk dat de deelnemer SIEGURD.nl op de hoogte stelt van die gegevens die voor de reisorganisator van belang zijn/kunnen zijn voor de uitvoering van deze activiteit. Bij aanmelding dienen ook eventuele ziektes of handicaps gemeld te worden, als ook gebruik van medicijnen. Vanzelfsprekend gaat SIEGURD.nl vertrouwelijk om met deze informatie. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Als door psychische en/of lichamelijke handicap of door wangedrag van de deelnemer(s) de goede uitvoering van de activiteiten en het reisgenot van de overige deelnemers ernstig wordt belemmerd, kan door SIEGURD.nl worden besloten tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis. Gehele of gedeeltelijke restitutie van de reissom kan dan niet worden verleend. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer.

3. Betaling
a) De betaling voor een activiteit moet direct na ontvangst van de boekingsbevestiging worden voldaan.
b) Indien de (aan)betaling niet binnen twee weken na factuurdatum overgemaakt is, dan is SIEGURD.nl/Outline Travel gerechtigd de boeking te annuleren. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan is automatisch artikel 5 van de algemene voorwaarden van toepassing.

4. Reisdocumenten
Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs, hetzij paspoort, hetzij ID-kaart.

5. Annulering en omboeking door deelnemer

Annuleren

Het annuleren van een activiteit kan uitsluitend per e-mail of schriftelijk geschieden, waarbij datum van verzenden of poststempel geldt als annuleringsdatum. Datum van annuleren is vastgesteld wanneer dit door SIEGURD.nl bevestigd is.

Let op, voor alle annuleringen geldt dat de boekingskosten niet worden gerestitueerd. Dit omdat wij werken met een extern boekingsbureau.

De annuleringskosten van een cursus/workshop bedragen:

  1. Bij annulering later dan de 14e dag vóór de dag van de cursus/workshop: geen;
  2. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot 7e dag voor start cursus/workshop: 50% van de betalingssom;
  3. Bij annulering vanaf de 7e dag tot start cursus/workshop: de volledige betalingssom.

Vermeld bij annulering duidelijk de reden en het bank- of gironummer en de naam rekeninghouder.

De annuleringskosten voor reizen en de half-jaar opleidingen bedragen:

  1. Bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van vertrek: de aanbetaling;
  2. Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag vóór de dag van het vertrek: 35% van de reissom;
  3. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom;
  4. Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
  5. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag vóór vertrek: 90% van de reissom;
  6. Bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

Vermeld bij annulering duidelijk de reden en het bank- of gironummer en de naam rekeninghouder.

Corona

Indien de geldende Covid-19 regels inhouden dat een cursus/workshop/reis geen doorgang kan vinden zal deze door SIEGURD.NL geannuleerd worden. Deelnemers worden hier per mail en/of telefoon van op de hoogte gesteld. De deelnemer heeft de mogelijkheid om voor het betaalde bedrag een voucher of restitutie te ontvangen. Dit zal met SIEGURD.nl en de deelnemer vastgesteld worden.

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan de cursus/workshop/reis door quarantaineplicht en/of (mogelijke) covidbesmetting, dan dient de deelnemer dit direct telefonisch door te geven aan SIEGURD.nl. Er zal in overleg met de deelnemer bepaald worden of de boeking omgeboekt wordt naar een andere datum, een voucher verstrekt wordt of het betaalde bedrag gerestitueerd wordt.

Omboeken
Voor omboeken van een activiteit, neem u contact op met SIEGURD.nl via reservering@siegurd.nl

6. Doorgaan van een reis
Voor alle activiteiten geldt een minimum aantal deelnemers. SIEGURD.nl behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelname de activiteit te annuleren. De deelnemer wordt hierover uiterlijk 7 dagen voor aanvang geïnformeerd. De reeds betaalde gelden worden dan volledig door ons terugbetaald. SIEGURD.nl zal, waar mogelijk, met de deelnemer vrijblijvend naar alternatieven zoeken.

7. In de plaatsstelling
Indien een deelnemer is verhinderd aan een reis deel te nemen kan hij/zij zelf een ander persoon aanmelden die in zijn/haar plaats wil gaan. Dit kan echter nadrukkelijk alleen onder de volgende voorwaarden:
a) de plaatsvervanger voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden, zoals de leeftijdscategorie.
b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen van te voren ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten kunnen worden verricht.
c) de voorwaarden van de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners verzet zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

8. Wijziging door SIEGURD.nl
SIEGURD.nl behoudt zich het recht voor op elk wezenlijk punt de reisovereenkomst te wijzigen als daartoe gewichtige omstandigheden bestaan. Deze omstandigheden zullen de deelnemer worden meegedeeld. De gepubliceerde bedragen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bekend waren ten tijde van het in druk geven van de reisgids.

9. Aansprakelijkheid van SIEGURD.nl
SIEGURD.nl is aansprakelijk tegenover de deelnemer voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen; ongeacht of deze verplichtingen door SIEGURD.nl zelf of door andere door SIEGURD.nl ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd. Een en ander echter wel met inachtneming van wat in de artikelen 6, 7, 8, 10 en 11 is vermeld.

10. Aansprakelijkheid van de deelnemer
a) De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van SIEGURD.nl ter bevordering van een goede uitvoering van de activiteit en is derhalve aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, zulks ter beoordeling naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer. b) Een deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een activiteit daardoor in sterke mate moeilijk wordt, kan door SIEGURD.nl van (verdere voortgang van) de activiteit worden uitgesloten. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van de hinder of last hem/ haar kunnen worden toegerekend.

11. Uitsluiting aansprakelijkheid van SIEGURD.nl
a) SIEGURD.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet goed uitvoeren van de overeenkomst indien en voorzover de tekortkomingen zijn toe te schrijven aan de deelnemer. b) SIEGURD.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat vanuit een reis-en/of annuleringsverzekering. Deze schade moet bij de verzekeringsmaatschappij worden geclaimd.

12. Klachten
Ondanks onze inzet om het de deelnemer zo goed mogelijk naar de zin te maken is het mogelijk dat iemand een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient zoveel mogelijk op het moment waarop de klacht ontstaat bij de instructeur te worden ingediend. Als directe indiening van de klacht niet mogelijk is, of de klacht niet bevredigend wordt behandeld, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij: SIEGURD.nl, Postbus 9349, 3506 GH Utrecht. SIEGURD.nl probeert alle klachten zorgvuldig te behandelen en uiterlijk binnen 1 maand te beantwoorden.

Boek Nu