fbpx
Onze partners

a

Onze bushcraft locatie is gesitueerd op het prachtige Leersumse Veld, waar wij een fantastische samenwerking hebben met Staatsbosbeheer.

a

Onze logistieke en administratieve partner met meer dan 25 ervaring in de reis en buitensport wereld.

a

Al jaren onze partner in crime als het gaat het leveren van kleding, messen en overige uitrusting zoals Pinewood, Casstrom en Cruds

a

De Rolls Royce onder de handzagen, Silky voorziet ons van topkwaliteit Japanse zagen voor tijdens onze cursussen.

a

Tijdens onze carving workshops en bijl cursussen maken wij gebruik van de bijlen van Hultafors. Zweedse topkwaliteit voor een betaalbare prijs.

Privacy statement

SIEGURD verzamelt persoonsgegevens. De wijze waarop dat gebeurt, is beschreven in dit Privacy Statement. Het geldt zowel voor het geval de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is SIEGURD, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53143981, gevestigd aan de Nootweg 68 te Loosdrecht, bereikbaar per telefoonnummer op 06-15129354 en per mail op info@siegurd.nl.

Functionaris Gegevensbescherming

SIEGURD heeft niet een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

SIEGURD verwerkt de navolgende gegevens, voor de navolgende doeleinden:

Categorie en Doel

Voornaam en/of achternaam – Contact opnemen || een bestelling, workshop, reservering of reis te bevestigen.
Mailadres – Contact opnemen || een bestelling, workshop, reservering of reis te bevestigen || nieuwsbrief versturen (in geval van nieuwsbriefinschrijving).
Telefoonnummer – Contact opnemen || een bestelling, workshop, reservering of reis te bevestigen.
Woonadres – Om een bestelling te versturen.

Rechtsgronden

SIEGURD verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website. Verder verwerkt SIEGURD persoonsgegevens als dat nodig om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, als een bestelling geplaats wordt of als SIEGURD zelf een bestelling plaatst. In zo’n geval verzoekt SIEGURD waar mogelijk ook om toestemming voor de verwerking. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (i) toestemming en/of (ii) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

Ontvangers

SIEGURD zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die de betreffende gegevens in haar opdracht bewerken. Dat zijn zogenaamde ’bewerkers’. Zij beoogt niet om daarnaast persoonsgegevens te delen met nog andere partijen, de zogenaamde ‘ontvangers’.

Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie

‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

SIEGURD geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen is ook niet voornemens om dat te gaan doen.

Bewaartermijnen

SIEGURD bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn.

Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden met de (contact)formulieren op de website, geldt dat die gedurende vijf jaren bewaard worden. Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookie Statement (zie elders op deze website).

Voor zover er voor bepaalde gegevens in dit Statement geen concrete bewaartermijn zou zijn vastgesteld, geldt een termijn tot maximaal één jaar na afloop van (i) de duur van de relatie met de betrokkene dan wel (ii) de eventuele toepasselijke wettelijke bewaartermijn. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

Rechten van de betrokkene

U kunt bij SIEGURD een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als SIEGURD uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met SIEGURD op info@siegurd.nl. SIEGURD zal binnen een maand reageren op uw bericht.

Als u meent dat SIEGURD handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt bij SIEGURD geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Overig

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft SIEGURD passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt SIEGURD gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. SIEGURD heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

 

Versie 1.0, dd 25-05-2018

Boek Nu